Odeon of Herodes Atticus
12 July 2017
21:00

    Advance Booking

  • 23 June 2017

Performed by: Suzhou Kun Opera Theatre of Jiangsu Province, China
Producer: Cai Shaohua
Stage manager: Lyv Fuhai
Lighting design: Wong Choo Yean
Sound engineer: Shi Zuhua
Costume design: Ma Xiaoqing
Make-up artist: Fu Xiaoling
Follow spots/Props: Li Qiang, Yan Yunxiao
Cast: Shen Fengying (Du Liniang), Yu Jiulin (Liu Mengmei), Shen Guofang (Spring Fragrance), Tao Hongzhen (Sister Stone), Chen Lingling (Dame Du), Tang Rong, Liu Yu, Hu Chunyan, Miao Dan, Zhou Xiaoyue, Xu Chao, Li Jierui, Xu Jiawen, Xu Hanjing, Yang Han, Zhou Jing (Flower spirits)
Orchestra: Zou Jianliang (transverse flute), Xin Shilin (percussion), Zhou Mingjun (sheng), Wang Yingying (pipa), Qian Yuchuan (dulcimer), Zhang Cuicui (zheng), Yao Shenxing (gaohu), FuHao (erhu), Yang Lei (zhongu), Xu Chenhao (cello), Su Zhiyuan, Liu Changbin (small gong)

Presented by: China Arts and Entertainment Group
Producer: Zhang Yu
Executive producer: Qin Wenhuan
Production director: Wang Xiuqin
Project managers: Hua Jingwen, Li Yuanyuan

We would like to acknowledge the contribution of the Elegant Travel Magazine (in English & Chinese) to the promotion of the opera “The Peony Pavillion”.