Επαναπροκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

>, Τα νέα του Φεστιβάλ>Επαναπροκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»