ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε»

για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή

Η ταχθείσα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», που έληγε την Πέμπτη 08.12.2016 και ώρα 12.00, με βάση τα διαλαμβανόμενα στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3254 / 18.11.2016 σχετική προκήρυξη – πρόσκληση της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»,, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 19.12.2016 και ώρα 15.00, δυνάμει της με αριθμό 32 / 06.12.2016 απόφασης του Δ.Σ της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε».


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε Ηπίτου 8 – 10557 – Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-9282900 www.greekfestival.gr

Πληροφορίες: κα Μ. Λαμπράκη Τηλέφωνο: 210 9282906
Fax: 210 9282915
Email: mlampraki@greekfestival.gr Ταχ. Δ/νση: Ηπίτου 8

Τ.Κ.- Πόλη: 10557 - Αθήνα

HELLENIC FESTIVAL S.A. 8 Ipitou str. 10557 Athens Greece
Dial Center +30-210-9282900 www.greekfestival.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/11/2016
Αρ. πρωτ. 3 2 5 4

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α /198/27.08.1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, Κεφ Α (ΦΕΚ 314 A / 27.12.2005).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4432/2016 (ΦΕΚ 212 Α / 14.11.2016).

4. Τη με αριθμό 29-17/11/2016 απόφαση του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε»,με τ η ν ο π ο ί α ν εγκρίθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του ΓενικούΔιευθυντή.

Α Π ΟΦ Α Σ Ι ΖΟ ΥΜ Ε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Γενικού Διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε»

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο

ότι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την ελληνική γλώσσα.

β) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία.

γ) Να μην έχουν κώλυμα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού

Κώδικα (Ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο πρόσληψής τους.

3. Τα απαραίτητα προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής:

α) Πτυχίο Α Ε Ι , οικονομικών ή νομικών σ π ο υ δ ώ ν ή σπουδών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένουτης ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή π ρ ά ξ η αναγνώρισηςτου ΔΟΑΤΑΠ.

β) Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σ τ α αυτά ως άνω γνωστικά αντικείμενα. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό ή πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ

γ) Επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, όσον αφορά σε θέματα οικονομίας, νομικής, διοίκησης επιχειρήσεων, πολιτιστικής διαχείρισης, διοίκησης καλλιτεχνικών οργανισμών ή κι επί άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία να αποδεικνύεται από το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου.

δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η γνώση ξένων γλωσσών βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ́), όπως αυτό ισχύει.

Επιπροσθέτως, ως εκτιμώμενο προσόν αξιολογείται η ε μ π ε ι ρ ί α του υποψηφίου σ ε θ έ μ α τ α δημόσιας διοίκησης.

Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή θα προτιμηθεί εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος, ιδίως μέσω της συνέντευξης θα κριθεί ότι διαθέτει, πέραν των ανωτέρω προσόντων, και άλλες δεξιότητες διοίκησης όπως λ.χ. ικανότητα συνεργασίας, σύνταξης εισηγήσεων, κ.λπ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα κατωτέρω έγγραφα:

α) Αίτηση.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από τα οποία να προκύπτουν τα προσόντα τους. δ) Πιστοποιητικό της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης, στην περίπτωση που είναι μόνιμοι υπάλληλοι .
ε) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω ορίζεται η 08.12.2016 και ώρα 12.00. . Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηπίτου 8 Τ.Κ. 10557 Αθήνα - υπεύθυνη παραλαβής κα Μ. Λαμπράκη Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mlampraki@greekfestival.gr

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα από την παρούσα π ρ ο κ ή ρ υ ξ η  δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών .

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν ζητηθεί από την οικεία Εταιρεία η υποβολή συμπληρωματικών διευκρινιστικών στοιχείων.

5. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή Επιτροπή που ορίζει το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση της Προέδρου.

Για την ως άνω αξιολόγηση, η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από εξέταση και σύγκριση των προσόντων των υποψηφίων και ύστερα από συνέντευξη, συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης με ειδική αιτιολόγηση για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή. Η έκθεση κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

6. Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr. Επίσης θα δημοσιευθεί σε δύο (2)ημερήσιας κυκλοφορίας εφημερίδες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται από τα γραφεία της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Μαρία Λαμπράκη, τηλ: 210 - 9282906

Η Πρόεδρος Δ.Σ. της <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.>>