ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ038/2016 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

 

Α.        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1.   Το αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνταξη της πρότασης Πράξης που θα υποβάλει η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της πρόσκλησης ΑΤΤ038 της Περιφέρειας Αττικής και στην οργάνωση συστήματος υλοποίησης της Πράξης μετά την ένταξή της.

2.   Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως τις 30.4.2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης.

3.   Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι.       Υποστήριξη του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε. κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού  της Πράξης και της υποβολής των σχετικών φακέλων πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ

Ι.1.       Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της προτεινόμενης Πράξης, καθώς και των όρων της χρηματοδότησης.

Ι.2.       Υποστήριξη προς το Ελληνικό Φεστιβάλ κατά το σχεδιασμό της πρότασης:

-           υποστήριξη στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στον προγραμματισμό της προτεινόμενης Πράξης και στη σύνταξη του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης,

-           σύνταξη είτε συγκέντρωση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων (Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020,  στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την προτεινόμενη πράξη κλπ.)

-           υποστήριξη στη συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της ορθότητας της πρότασης καθώς και

-           σχετικές συνεννοήσεις με τα αρμόδια στελέχη της  Διαχειριστικής Αρχής.

-           υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο ΟΠΣ

Ι.3.       Εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων / προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν  την ομαλή υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IΙ.      Υποστήριξη για τη σύναψη των συμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης

ΙΙ.1.     Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν για την υλοποίηση της Πράξης μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:

-           Την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την υποστήριξη στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

-           Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαδικασία δημοσίευσης και διενέργειας των διαγωνισμών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων (λήψη προεγκρίσεων, ενέργειες δημοσιότητας, υποστήριξη για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Διευκρινίζεται ότι η τεχνική υποστήριξη από το σύμβουλο δεν σχετίζεται με τις εργασίες των Επιτροπών Διαγωνισμού. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται εξειδικευμένη νομική υποστήριξη που τυχόν θα απαιτηθεί σε περίπτωση προσφυγών ή ενστάσεων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙΙ.     Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της Πράξης

ΙΙΙ.1.    Υποστήριξη της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. στις υποχρεώσεις της έναντι της Διαχειριστικής Αρχής: υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών, τεχνικών δελτίων υποέργων, τροποποιήσεων τεχνικών δελτίων πράξης και υποέργων, κλπ.

ΙΙΙ.2.    Υποστήριξη του Ελληνικού Φεστιβάλ στην ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, έως και την οριστική παραλαβή τους.

ΙΙΙ.3     Υποστήριξη του Φορέα για την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΙΙΙ.4.    Υποστήριξη στην οργάνωση και τήρηση των αρχείων της Πράξης.

ΙΙΙ.5.    Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη σχετικά με την πρόοδο του Έργου.

ΙΙΙ.6.    Υποστήριξη με επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τις αρχές του Προγράμματος.

 

4.   Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:

-    Τεχνικό Δελτίο Πράξης και λοιπά συνημμένα αίτησης

-    Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα

-    Σχέδια προσκλήσεων για την πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών

-    Σχέδια συμβάσεων με το προσωπικό και τους συνεργάτες

-    Σχέδια Τευχών Δημοπράτησης διαγωνισμών (συνοπτικών, τακτικών, διεθνών)

-     Σχέδια συμβάσεων διαγωνισμών 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τέσσερις περιοδικές εκθέσεις, με αναφορά στις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και στην τεκμηρίωσή τους, στις ακόλουθες ημερομηνίες: την 28.4.2017, την 31.8.2017,  την 29.12.2017 και την 30.4.2018.

 

Β.        ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη πρόσφατη εμπειρία του Συμβούλου και της προτεινόμενης Ομάδας Έργου στην υποστήριξη της χρηματοδότησης και της διοργάνωσης μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας, στην υποστήριξη της διενέργειας διαγωνισμών για τη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων και στην εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα, επίσης για τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συμβούλου να υποστηρίξει άμεσα την Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για την υποβολή της πρότασης.

 

Γ.         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του Συμβούλου θα ανέλθει σε 19.000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.