Νέα 2018-06-05T15:54:14+00:00

Νέα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 54871,1 || Προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠ

28.02.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισιτηρίων (ticketing) και στελέχωσης ταμείων για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έτους 2018 της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

17.01.2018|

Παρακαλώ κατεβάστε το pdf.

Προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τεχνολογικών λύσεων μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) προς κάλυψη των αναγκών της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

29.11.2017|

Ο προκηρυχθείς στις 29.11.2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 4097/29.11.2017, ΑΔΑ: 971Κ469ΗΙ8-ΥΧΟ [...]