Όροι Χρήσης 2018-05-29T16:38:25+00:00

Όροι Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  Α.Ε.

Οροι Χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία της  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της Δίκαιο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. είναι ο μόνος Δικαιούχος  και νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αρχεία ή δεδομένα, ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργαζομένων με το Φεστιβάλ φορέων, καλλιτεχνικών σχημάτων κ.ά.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ρητή, έγγραφη και ανεπιφύλακτη άδεια αυτών.

Περιεχόμενο συνιστούν, χωρίς εξαίρεση,  τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα video, οι λογισμικές εφαρμογές, καθώς και τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και λοιπά γνωρίσματα.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού τόπου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. πριν από την επίσκεψη /χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, έχει διαβάσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων , των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης συμφωνίας, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει επίσης, αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικών άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Ο επισκέπτης/ χρήστης αναδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των όρων του παρόντος.

Απαγορεύεται ρητά η πώληση, τροποποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, φόρτωση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή  ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, διαμόρφωση, μεταγλώττιση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) μέρους ή όλου του περιεχομένου του site για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κερδοσκοπική ή μη,  πλην της προσωπικής ενημέρωσης του επισκέπτη/ χρήστη.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες του περιεχομένου να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερες. Ενδείκνυται παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης/ χρήστης να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.  δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων /δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, καθώς και για  τυχόν διακεκομμένη, αποσπασματική  ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω του site είτε μέσω άλλου site ή server, από το οποίο ο επισκέπτης/ χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο. Τυχόν παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικώς και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν ενέχει οιαδήποτε μορφή δέσμευσης.

Εγγραφή στο Σύστημα-Συνδρομητικές Υπηρεσίες

Η υπηρεσία e-mail service παρέχεται σε όσους επισκέπτες/ χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν ειδική σχετική φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό τους κοινοποιούνται Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου,  Newsletters, κ.ά. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αποδέκτες αποκτούν πρόσβαση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων που τους διαβιβάζονται. Διαπίστωση καταχρηστικής χρήσης εκ μέρους της Δικαιούχου, δίνει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. το δικαίωμα να αποκλείσει τον επισκέπτη/ χρήστη από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη διέπεται από τους όρους του Ελληνικού ( Ν.2472/1997, Π.δ.207/1998, Π.δ.79/2000 και αρ. Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, προκειμένου να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους  χαρακτήρας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. διατηρεί αρχεία, με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικώς και μόνον για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης/ χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή , διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του.

Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και τεκμαίρεται ότι έχουν εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση των γονέων τους. Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες δεν υποχρεούνται στην γνωστοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. και του χρήστη και δεσμεύει αυτούς. Καμία τροποποίηση δεν ισχύει εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, προσθέτει, αφαιρεί ή συντέμνει το πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου, στοχεύοντας στην διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του.

Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οι Όροι Αγοράς Εισιτηρίων είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Site. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται επί του εισιτηρίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή των εισιτηρίων μέσω του Site γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Στην Ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες Visa®, MasterCard®, Diners® και American Express®. Οι συναλλαγές των χρηστών στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας μέσω της υπηρεσίας VivaPayments (ίδρυμα συνναλαγών με άδεια απο την Τράπεζα της Ελλάδος), τo οποία εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που κάνει χρήση του Site για αγορά εισιτηρίων. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των εισιτηρίων. H υπηρεσία που παρέχεται με το παρόν αφορά στην αγορά εισιτηρίων μέσω πιστωτικής κάρτας και όχι απλή κράτηση.
Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η παραγγελία των εισιτηρίων ακυρώνεται αυτομάτως.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία on line αγοράς εισιτηρίων διακοπεί ή ανακύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση της χρέωσης της κάρτας, η κράτηση των εισιτηρίων ακυρώνεται. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής, ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία του χρήστη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησής του.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η on line αγορά, αποστέλλεται μήνυμα με τα αρχεία των εισιτηρίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. Για την είσοδό σας στο θέατρο, απαιτείται η επίδειξή τους σε εκτυπωμένη μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε παραλαβή απο το χώρο του θεάτρου ή αποστολή με κούριερ που επιβαρύνεστε με 3,5 ευρώ επιπλέον

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων δεν είναι δυνατή. Επίσης, δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ έχει καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της χρήσης του Site του και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Συγκεκριμένα, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της ιστοσελίδας του από ιούς, καθώς και από παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση της, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων ή σύνδεση (link) με το Site. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ οποιουδήποτε σφάλματος λειτουργία της Ιστοσελίδας. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Site του να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στο Site μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους ανεξάρτητους από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ, όπως για παράδειγμα ασθένεια ή αδυναμία καλλιτεχνών. Σε καμία περίπτωση το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψη του Site ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εκ μέρους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω του Site του υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων δύνανται να είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων προβαίνει ο χρήστης σε καταβολή της τιμής των εισιτηρίων που αγοράζει. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του Ν. 2472/1997 επικοινωνήστε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ στο +30 210 32 72 000 ή στείλτε email στο tickets@greekfestival.gr

Μην ξεχνάτε ότι:
1. Δεν επιτρέπεται:
– Η είσοδος στο Θέατρο μετά την έναρξη της παράστασης, παρά μόνον στο διάλειμμα, εφόσον αυτό προβλέπεται.
– Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στο Θέατρο.
– Η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς φλας, η μαγνητοφώνηση και η μαγνητοσκόπηση κατά την διάρκεια των παραστάσεων.
– Η χρήση υποδημάτων με μυτερά τακούνια.
– Η είσοδος σε παιδιά κάτω των έξι (6) ετών.
– Το φιλοδώρημα.
– Η επιστροφή των εισιτηρίων.

2. Είναι απαραίτητη:
– Η επίδειξη ταυτότητας, κατά την είσοδο στο Θέατρο, για φοιτητές, νέους έως 18 ετών και άτομα άνω των 65 ετών, πολύτεκνους και στρατιώτες, οι οποίοι εκδίδουν μειωμένο εισιτήριο.
– Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια της παράστασης.

3. Αν ματαιωθεί η εκδήλωση, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.